Foto X-lite X-661 Extreme Titantech, protetti dal titanio